nmb bank

गृहपृष्ठ कालीगण्डकी करिडोर ठप्प

कालीगण्डकी करिडोर ठप्प

कालीगण्डकी करिडोर ठप्प sfnLu08sL sl/8f]/ ;8s cj?4 /fdk'/, !% c;f/M clj/n jiff{n] sfnLu08sL sl/8f]/ ;8sv08 cGtu{t kfNkfsf] /Def ufpFkflnsf j8f g+ @ / # sf] l;dfgfdf /x]sf] ;xbL{vf]nf k'n glhs} v;]sf] klx/f]n] cj?4 ePsf] ;8s . ;8s cj?4 x'Fbf sl/8f]/ eP/ cfjthfjt ug]{ ofq' tyf ;jf/L ;fwgnfO{ ;d:of ePsf] 5 . tl:a/ M ;'zLnf /]UDfL÷/f;;

शनिबार बिहानैदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्ड अझै खुल्न सकेको छैन । लगातारको वर्षाका कारण करिडोरको चार ठाउँमा पहिरो खसेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवका अनुसार बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्याङमा पहिरोले सडक नै भत्काएको छ । वर्षा नरोकिएसम्म सडक सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, शनिबार बिहानैदेखि करिडोरको जैमिनी नगरपालिका–५ विनामारे, जैमिनी नगरपालिका–१, ठेउले खोला र जिमिरघाटमा पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

प्रकाशित समय : ०७:१४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु